بانک اطلاعاتی

بانک اطلاعاتی(جهت دانلود، روی عنوان مربوطه کلیک کنید)

نحوه ارائه خدمت رسانه های چاپی و الکترونیک

    عنوان خدمت        نحوه ارائه خدمت   بانک خدمت   آدرس     
 رسانه های چاپی 
 روزنامه                         
 هفته نامه
دوهفته نامه
ماهنامه
 دو ماهنامه
فصلنامه
 دو فصلنامه
 سالنامه
  کاملا الکترونیک دارد samaneh
 رسانه های الکترونیک
 خبرگزاری             
 پایگاه خبری
 لوح فشرده
 کاملا الکترونیک دارد  samaneh