• آمار گالری های ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی

"آمار گالری های ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر"

ردیف

نام گالری

شهرستان

متراژ

1

گالری نهم دی (شماره 1)

بوشهر

500 متر مربع

2

گالری نهم دی (شماره 2)

بوشهر

500 مترمربع

3

گالری کنگان

کنگان

370 مترمربع

4

گالری برازجان

برازجان

370 مترمربع

5

گالری سوره

بوشهر

200 مترمربع