• آمار سینمای فعال و غیر فعال استان بوشهر

آمار سینمای فعال و غیر فعال استان بوشهر

ردیف

نام سالن و سینما

مالک

وضعیت

تعداد صندلی

شهرستان و سال ساخت

1

فانوس - مجتمع بهمن

حوزه هنری

فعال

630

بوشهر- 43

2

ساحل - مجتمع بهمن

حوزه هنری

فعال

120

بوشهر 85

3

دریا مجتمع بهمن

حوزه هنری

فعال

80

بوشهر 85

4

کانون پرورش فکری کودکان

کانون پرورش

فعال

280

بوشهر 83

5

فلات قاره و فیکس کار می کند

شرکت نفت

فعال - غیررسمی

280

خارک 80

6

ولی عصر جم شرکت گاز

شرکت گاز

فعال - غیررسمی

280

جم 79

7

شهید آوینی

ارشاد اسلامی بوشهر

فعال

450

بوشهر 88

جمع کل صندلی

2120

 

 

سینماهای در حال ساخت(نیمه تمام)

ردیف

نام سالن یا مجتمع

مدیریت

وضعیت

تعداد صندلی

شهرستان و سال ساخت

1

مجتمع انقلاب بوشهر

سالن 1

اختری زنگویی

عالی نسب حیدری

درحال ساخت

230

بوشهر 86

2

مجتمع انقلاب بوشهر

سالن 2

اختری زنگویی

عالی نسب حیدری

درحال ساخت

340

بوشهر 86

3

تربیت

آموزش و پرورش

غیرفعال

210

کنگان 80

4

مجتمع شاهپیری

عالی شهر

در حال صدور مجوز

 

عالی شهر - 89

 

درحال حاضربه هر 183 نفر یک صندلی میرسد که باتوجه به تجربه های به دست آمده بانمایش فیلم های موجود درصداستقبال بین

13 تا 03 درصد ظرفیت سینماهابوده است.

کمبود : عدم سیستم فروش اینترنتی – 2- برای اینکه مردم استان فیلم ودیدن فیلم رادرمحیط سینما درسبدخانوارخودمنظورنمایند باید

ازهرنظرکارزشناسی وتفهیم گرددتاباورکننددیدن فولکلوردنیای اطراف بافیلم بهترمیسرمی شود .که این امربه اکران فیلمهای

برون مرزی نیازاست واین خودکمبودی بزرگ است.