شفاف سازی اطلاعاتنوع و میزان حمایت از نهادها و موسسات مشمول