آموزشگاه آزاد سینمایی استان بوشهر

آموزشگاه آزاد سینمایی استان بوشهر

ردیف

نام آموزشگاه

نام مدیر

سال تأسیس

تلفن

مکان

1

بوشهر

ابراهیم عباسی

1385

09171703139

بوشهر

2

خانه هنر لیان

شیما جوادپور

1389

07733539984

بوشهر

 3  هفت  مژده غضنفری
 1398  09173711989  بوشهر