رسانه های الکترونیکی _ غیر برخط

 

فهرست رسانه های الکترونیکی (غیر برخط) مجوز دار استان بوشهر

 

 

 ردیف

 عنوان رسانه

 صاحب امتیاز

 مدیر مسئول

 دوره انتشار

 زمینه فعالیت

 آدرس دفتر رسانه

 1

 ایده بان اندیشه کار

 بابک بوشهری سنگی زاد

 بابک بوشهری سنگی زاد

 ماهنامه

 اجتماعی، اقتصادی

 بوشهر

 2

 دانش انتظامی بوشهر

 سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا _ فرماندهی انتظامی بوشهر

 حیدر عباس زاده

 فصلنامه

 اجتماعی، فرهنگی

 بوشهر

 3

 صبح شهر

 صالحه رئیسی

صالحه رئیسی 

هفته نامه 

اجتماعی، فرهنگی 

عسلویه 

 4

 نوآوران لیان خلیج فارس

 شرکت نوآوران لیان خلیج فارس

 علی رایزن

ماهنامه 

اقتصادی، فرهنگی 

بوشهر