شفاف سازی اطلاعاتساختار سازمانی، اطلاعات مدیران و کارکنان