• فرم ثبت نام خبرنگاران

فرم ثبت نام خبرنگاران
مشخصات خبرنگار
نام و نام خانوادگی    
نام پدر    
شماره شناسنامه    
شماره ملی    
تاریخ تولد    
صادره    
محل فعالیت    
ادرس دقیق محل کار    
تخصص    
تلفن ثابت    
تلفن همراه    
بیوگرافی و گزیده سوابق کاری    

* = ضروری