معرفی اداره کلدرباره اداره کل

سابقه ایجاد نخستین تشکیلات رسمی مرتبط با وظایف هنری در کشور ، قدمتی بیش از 77 سال دارد. در سال 1309 اداره هنرهای ملی تشکیل شد . این اداره عهـده دار وظایفـی از جمله امور کارگاه های هنری و هنرستان های موسیقی بود . پس از گذشت 20 سال در سال 1329 با تصویب هیأت وزیران و موافقت وزارت دارایی عنوان اداره مذکور به اداره کل هنرهای زیبای کشـور تبدیل و زیر نظر وزارت فرهنگ به فعالیت پرداخت .
اداره فوق در تاریخ 15 آذر 1342بنا به تصویب مجلس شورای ملی به « وزارت فرهنگ و هنر » تبدیل شد و به لحاظ سازمانی به صورت مستقل به فعالیـت پرداخت . سازمان و وظایـف وزارت فرهنگ و هنر در تاریخ 11 فروردین 1343 به تصویب هیأت وزیران وقت رسید و نمودار سازمانـی آن در قالـب چهار معاونت تابعـه و سه حوزه ستادی مستقـل زیر نظر وزیر به شـرح زیر به تصویب سازمـان امـور اداری و استخدامی رسید :
1- معاونت پارلمانی ، طرح و بررسی ها.
2- معاونت فرهنگی.
3- معاونت اداری و مالی.
4- معاونت هنری.
5- دفتر حفاظت.
6- دفتر وزارتی.
7- دفتر امور استان ها و شهرستان ها.

پس از گذشت حدود 10 سال از تأسیس وزارت فرهنگ و هنر در 26 خرداد 1353 قانون تأسیس دستگاهی دیگر با عنوان وزارت اطلاعات و جهانگردی به تصویب مجلس شـورای ملـی و مجلس سنا رسید و وظایف آن در اردیبهشت 1357 به تصویـب سازمان امور اداری و استخدامـی وقت رسید .
پس از پیروزی انقلاب اسلامی: در 7 خرداد سال 1358 وزارت اطلاعات و جهانگردی به وزارت ارشاد ملی تغییر و سپس در سال 1359 وزارت ارشاد ملی تبدیل به وزارت ارشاد اسلامـی شد و در پی آن در سال 1361 مجموعـه وظایف آن به تصویب و تأیید سازمـان امور اداری و استخدامی وقت رسید . در 12 اسفند 1365 با تصویب قانون ، اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی تصویـب و برای اجـرا از سـوی نخست وزیر وقت ابلاغ شد .
در نهایت پس از گذشت 18 سال از تصویـب آخرین ساختار سازمانی و پس از توقف چهارساله از سال 79 تا سال 83 مطالعات جدی بازنگری مجدد آغاز و با توجه به مستندات قانون برنامه چهارم و ضوابط طراحی ساختار سازمانی ابتدا در اواخر سال 1384 نمودار سازمانی جدید وزارت به تأیید مقام عالـی وزارت و سپـس به تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسید . در پی آن در اردیبهشت سال جاری تشکیلات تفصیلی آن نیز به سازمان یاد شده ارسال و پس از بررسی و طی مراحل اداری مربوطه در تاریخ 15 آبان 85 تصویب و برای اجرا به وزارتخانه ابلاغ شد .

مدیران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر به ترتیب از آغاز تا کنون:
سید عبدالعزیز بلادی، علی افراشته، حبیب الله قلشلی، سید نورالدین ابطحی، الله کرم پولادی ریشهری، نصرالله شفیعی، سید یونس محمدی، حمیده ماحوزی و فاطمه کرمپور می باشند.