معرفی مدیرکل

رزومه


نام

نام خانوادگی

نام پدر

نام مادر

ش. شناسنامه

تاریخ تولد

محل تولد

فاطمه

کرمپور

نعمت

بی بی جان

30

1357/01/10

بوشهر

  

مدرک تحصیلی :

ü     لیسانس: زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه خلیج فارس

ü     کارشناس ارشد: زبانشناسی همگانی، دانشگاه تهران 

ü     دکتری: زبانشناسی همگانی ، دانشگاه تهران


سوابق شغلی :

ü     عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور بوشهر

ü     معاون علمی و پژوهشی دانشگاه پیام نور بوشهر

ü     رئیس دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر

ü     مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر