معرفی اداره کلمنشور اخلاقی

منشور اخلاقی

منشوراخلاقی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر


  مقام معظم رهبری (دام عزه):

 « مؤثرترین سلاح ما سلاح ارتباطات رسانه ای است. سعی کنیم منصف و عادل باشیم و انسجام نظام را حفظ کنیم

 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ترویج دهنده فرهنگ و هنر اصیل « ایرانی اسلامی » است.

تقویت نگاه امید آفرین نسبت به امروز و آینده فرهنگ، رعایت حقوق مادی و معنوی پدید آورندگان و فعالان عرصه فرهنگ و هنر، ارج نهادن  به شأن و منزلت ارباب رجوع و پاسخگویی شایسته ، وظیفه اخلاقی و قانونی ماست.

 

با این رویکرد، اصول زیر را سر لوحه کار خویش قرار خواهیم داد:

Ø    همیشه و در همه حال رضایت خداوند متعال را مد نظر قرار داده و او را ناظر بر اعمال و کردار خویش بدانیم.

Ø    در هر شرایطی به ارزش های دینی، مبانی اخلاقی و صفات معنوی و عمل به آنها پای بندیم.

Ø    نوآوری، خلاقیت و تبدیل سازمان به تولید کننده و اشاعه دهنده ی دانش، ادب و فرهنگ، برنامه ی محوری ماست.

Ø    ارتباطات ما با ارباب رجوع بر پایه صداقت، انصاف و نزاکت است و همواره در جهت تقویت آن می کوشیم.

Ø    بر این باوریم که در ارایه و بکار گیری شیوه های منطقی و سازنده برای پاسخگویی مناسب و با متانت به ارباب رجوع همواره باید بهترین باشیم.

Ø    همواره پذیرای انتقادات سازنده و پیشنهادهای اثر بخش برای تعالی سازماندهی بوده و با تمام وجود از آنها استقبال می کنیم.

Ø    نظم، وقت شناسی و آمادگی برای ارائه خدمات بهتر را از اصول مسلم و قطعی موفقیت سازمان خود می دانیم.

Ø    به عنوان گروهی یکپارچه و منسجم با تمام توان به دنبال ارتقاء سطح کیفیت خدمات هستیم.

Ø    بر این باوریم که فرهنگ تکریم ارباب رجوع و گره گشایی از مراجعان یک ارزش در نظام اداری می باشد.

Ø    برای شأن و منزلت ارباب رجوع اهمیت قائلیم و مطالبه به حق و قانونی آنان را به عنوان منبعی گرانبها برای بهبود عملکردمان قلمداد می کنیم.

Ø    موفقیت و رشد ما در بلند مدت در گرو تعامل مثبت و مستمر با ارباب رجوع است.

Ø    روحیه کار جمعی را در خود تقویت کرده و سعی می کنیم در انجام فعالیت های گروهی مشارکت جو و مشارکت پذیر باشیم.

Ø    سعی خواهیم نمود تا دانش خود را به روز نگه داریم تا بتوانیم بهترین خدمت را به ارباب رجوع ارائه دهیم.

Ø    از امکانات، تجهیزات و سرمایه های نظام اداری حفاظت نموده و در استفاده مؤثر و مطلوب از آنها بکوشیم.

Ø    به نظم و آراستگی شخصی و محل کار خود توجه می کنیم.