• نظر سنجی

نظر سنجی

  • نظام پذیرش پیشنهادات

  • ارائه پیشنهادات

فرم ارائه پیشنهاد
مشخصات تکمیل کننده فرم+شرح پیشنهاد
عنوان پیشنهاد    
نتایج حاصل از اجرای پیشنهاد    
نام و نام خانوادگی    
میزان تحصیلات  
تلفن همراه    
ویژگی پیشنهاد دهنده  
شرح    
* = ضروری