• اطلاعیه بیمه هنرمندان

قابل توجه هنرمندانی که هنوز بیمه نشده اند
 * طبق آیین نامه صندوق اعتباری هنر، هنرمندانی که از تاریخ 88/1/1 تاکنون حتی یک روز هم بیمه تأمین اجتماعی نبوده اند در صورت داشتن شرایط لازم جهت بیمه شدن( بجز خبرنگاران که از طریق صندوق بیمه نمی شوند) می توانند تا تاریخ 94/5/6 به صندوق اعتباری هنرمندان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مراجعه فرمایند.


* هنرمندان رشته نمایش که تا کنون بیمه نشده اند مدارک خود را تا تاریخ 94/5/6 به صندوق اعتباری هنرمندان اداره کل فرهنگ  ارشاد اسلامی ارائه نمایند.


 * هنرمندان گرامی:  جهت اطلاع از شیوه نامه پرداخت کمک مستمری به سایت صندوق اعتباری هنر مراجعه فرمایید