کلید سوالات آزمون بزرگ وصیت نامه امام به امام (شرح نامه 31 نهج البلاغه)

1- کدام گزینه درست نیست؟

د- الساکن مساکن الموتی: منظور از مساکن الموتی قبرهاست.

2- کدام گزینه با بقیه تناسب ندارد؟

ج جموح الدهر               

3- کدام گزینه غلط ترجمه شده است؟

الف- جدٍّ لایکون فیه لعب: جدیدی که شوخی بردار نیست.

4- کدام عبارت امیر المومنین علی علیه السلام امام اول شیعیان با آیه ی شریفه 24 و 25 سوره مبارکه ابراهیم که می فرماید: (الم ترکیف ضرب الله مثلاً کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء توتی اکلها کل حین بأذن ربها ...)

د- فکتبت الیک کتابی مستظهراً به ان انابقیت لک اوفنیت

5- باتوجه به این فراز از نامه امام علیه السلام که می فرماید: (فانی اُوصیک بتقوی الله أَی بنی و لزوم امره و عماره قلبک بذکره و الاعتصام بحبله و أی سبب اوثق من سبب بینک و بین الله ان انت اخذت به.) کدام گزینه غلط است.

الف- ان انت اخذت به: یعنی در گرفتاری فرو رفتن                    

6- باتوجه به این فراز از وصیت نامه امام علیه السلام که می فرماید: (أحی قلبک بالموعطه و أمته بالزهاده و قوه بالیقین و نوّره بالحکمه و ذلّله بذکر الموت و قرره بالفناء) کدام گزینه درست نیست؟

ج- در این فراز از نامه اشاره شده است که انسان باید وجود خویش را رام و مطیع مرگ کند و آن را برای خود امری مثبت و مایه ی رحمت تلقی نماید.

7- کدام گزینه از عبارت: (و بصّره (قلبک) فجائع الدنیا و حذّره صوله الدهر و فحش تقلّب اللیالی و الایام و اعرض علیه اخبار الماضین و ذکّره بما اصاب من کان قبلک من الاولین) بر نمی آید؟

د- انسان نباید شرایط و امکانات خود را با دیگران مقایسه کند بلکه همواره باید فرزند زمان خود باشد و به تکلیف خود عمل کند.

8- (فإنّها لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور) کدام گزینه درست است؟

الف- عبارت بالا قسمتی از آیه ی 46 سوره مبارکه حج است که اشاره به کوری چشم دل دارد.

9- کدام گزینه درست و کامل ترجمه نشده است؟

د- اربع یمتن القلب: الذنب علی الذنب و کثره مناقشه النساء و مماراه الاحمق و مجالسه الموتی: چهار چیز است که دل را می میراند تکرار گناه، جر و دعوا با همسر، جر و بحث با افراد احمق و همنشینی با مردگان (یعنی ثروتمندان خوشگذران و مست ثروت. (از پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله).

10- کدام گزینه درست نیست؟

ب- منظور امام علیه السلام از (لاتبع آخرتک بدنیاک) این است که نباید آخرت تو تابع و پیرو دنیای تو باشد.)

11- کدام گزینه درست نیست و یا به طور کامل درست ترجمه نشده است؟

ج- و امر بالمعروف تکن من اهله و انکر المنکر بیدک و لسانک و باین من فعله بجهدک یعنی امر به معروف کن تا اهل آن باشی و با دست و زبانت منکر را انکار نما و سعی کن با تمام جدیت به این امر مبادرت ورزی.

12- این حدیث شریف امام صادق علیه السلام که می فرماید: (ما استخار الله عزوجل عبد مومن الاخار) با کدام گزینه تناسب کمتری دارد؟

د- لا موثر فی الوجود الا الله

13- حدیث گهربار پیامبر عظیم الشأن اسلام که می فرماید: (إنّما العلم ثلاثه آیه محکمه او فریضه عادله او سنه قائمه و ما خلاهن فهو فضل) بر آموختن کدام گزینه تأکید دارد؟

الف- خداشناسی/ احکام/ اخلاق           

14- (صعب النفور) یعنی؟

 ب- اسب سرکش          

15- کدام گزینه با بقیه در ظاهر امر کمتر تناسب دارد؟

ج- التعلم فی الکبر کالخط علی الماء   

16- تأکید امام علیه اسلام در عبارت (لتستقبل بجدّ رایک من الامر ما قد کفاک اهل التجارب بغیته و تجربته فتکون قد کفیت مئونه الطلب و عوفیت من علاج التجربه) در کدام گزینه است؟

 د- استفاده از تجارب مثبت دیگران

17- حدیث شریف امام صادق علیه السلام که می فرماید: (علیک بالاحداث فأنهم اسرع الی کل خیر) بر کدام گزینه تأکید دارد؟

الف- کار فرهنگی کردن بر روی جوانان چون بسیار تأثیرگذار است.

18- این عبارت امیرالمومنین که می فرماید: (نظرت فی اعمالهم و فکّرت فی اخبارهم و سرت فی آثارهم ... فعرفت صفو ذالک من کدره و نفعه من ضرره فاستخلصت لک من کل امر نخیله و توخیت لک جمیله و صرفت عنک مجهوله) با کدام گزینه تناسب کمتری دارد؟

ج- (الذی خلق الموت و الحیاه لیبلوکم ایکم احسن عملاً و هو العزیز الغفور) ملک 2

19- با توجه به فرموده امام (وأن ابتدئک بتعلیم کتاب الله عزوجل و تاویله و شرائع الاسلام احکامه و حلاله و حرامه، لا اجاوز ذالک بک الی غیره) کدام گزینه درست نیست ؟

ب- تفسیر و تحلیل قرآن کریم نیاز به هیچ کتاب یا نوشته دیگری ندارد.

20- کدام گزینه از عبارات زیر بر نمی آید؟

(ثم أشفقت أن یلتبس علیک ما اختلف الناس فیه من اهوائهم و آرائهم مثل الذی التبس علیهم فکان احکام ذالک علی ما کرهت من تنبیهک له أحب الی من اسلامک الی امر لا آمن علیک به الهلکه)

ج- حب و بغض انسان فقط باید برای خدا باشد و در این مسیر ملاحظه ی احدی نباید شود.

21- کدام گزینه غلط ترجمه شده است؟

د- الاقتصار علی ما فرضه الله علیک: تیزبینی در واجبات

22- امام علیه السلام در این فراز از نامه خویش که می فرماید: (فإن أیقنت أن قد صفا قلبک فخشع و تمّ رأیک فاجتمع و کان همّک فی ذلک هماً واحداً فانظر فیما فسّرت لک) کدام گزینه را شرط اثرگذاری پند و اندرز می داند؟

ج- صفای قلب و روح، فروتنی در برابر حق، تکامل و تمرکز فکر و اندیشه، تصمیم واحد.

23- و ان الدنیا لم تکن لتستقر الاعلی ما جعلها الله علیه من النعما و الابتلاء و الجزاء فی المعاد و ما شاء مما لا تعلم فان اشکل علیک شیء من ذالک فاحمله علی جهالتک فانک اول ما خلقت به جاهلاً ثم علمت و ما اکثر ما تجهل من الامر یتحیر فیه رأیک و یضل فیه بصرک ثم تبصره بعد ذالک) هدف اصلی امام علیه السلام از عبارات بالا کدام گزینه است؟

د- عالم هستی براساس حکمت بنا شده است.

24- در اشاره پرمغز: (کان الله و لم یکن معه شیءً) به کدام گزینه اشاره شده است؟

الف- ازلی بودن خداوند

25- باتوجه به این فراز از فرمایش امام علیه السلام که می فرماید: (مثل من خبر الدنیا کمثل قوم سفر نبابهم منزل جدیب فأمّوا منزلاً خصیباً و جناباً مریعاً فاحتملوا و عثاء الطریق و فراق الصدیق و خشونه السفر و جشوبه المطعم لیاتوا سعه دارهم و منزل قرارهم) کدام گزینه غلط است؟

د- در عبارت فوق (منزل جدیب)  به معنی سرزمین پرنعمت و منظور سرای آخرت است.

26- کدام گزینه درست ترجمه نشده است؟

ب- تحذو: تحمل می کنی        

27- کدام گزینه از سخنان گهربار امام علیه السلام درست ترجمه نشده است؟

د- واستقبح من نفسک ما تستقبحه من غیرک: آنچه را برای خود نمی پسندی برای دیگران نپسند.

28- کدام گزینه غلط است؟

ب- (ملعون من القی کلّه علی الناس: یعنی کسی که به مردم ظلم می کند از رحمت خداوند دور است.

29- کدام گزینه درست ترجمه شده است؟

الف- حسن الارتیاد: تلاش و کوشش صحیح

30- منظور امام علیه السلام از: (حال غنا و یوم عسرت) در فرمایش گهربار: (واغتنم من استقر ضک فی حال غناک لیجعل قضاءه فی یوم عسرتک) کدام است

 ج- دنیا و آخرت

31- کدام گزینه از این فراز از فرمایش گهربار امیر المومنین علی ابن ابیطالب امام بر حق شیعیان عالم بر نمی آید: (و أعلم أن امامک عقبه کئوداً، المخفّ فیها أحسن حالاً من المثقل، و المبطی علیها أقبح حالاً من المسرع، و أنّ مهبطک بها لا محاله اما علی جنّه اوعلی نار فارتد لنفسک قبل نزولک و وطّی المنزل قبل حلولک فلیس بعد الموت مستعتب و لا الی الدنیا منصرف)

د- دوری از بعضی از اعمال به مراتب زشت تر است از انجام آن هر چند با کندی و فاصله ی زمانی انجام شود.

32- توضیحات کدام گزینه درست نیست؟

ب- (ولم یفضحک حیث الفضیحه بک اولی) اشاره به این حقیقت است که انسان ها باید آبروی یکدیگر را حفظ کنند تا خدا هم حرمت آنان را نگه دارد.

33- با توجه به فرمایش امیرالمومنین : (فاذا نادیته سمع نداک و اذا ناجیته علم نجواک فأفضیت الیه بحاجتک و ابثثته ذات نفسک و شکوک الیه همومک و استکشفته کروبک و استعنته علی امورک) کدام گزینه درست نیست ؟

د از این عبارت امیر المومنین چنین بر می آید که خدای متعال به ما انسان ها نزدیک است و از درون ما آگاه ، بنابرین شاید نیاز هم نباشد که بیان کنی نیت هم کافی است.

34- آیات: (الذی خلقنی فهو یهدین و الذی هو یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین و الذی یمیتنی ثمّ یحیین) مربوط به کدام پیامبر است؟

 

ج- حضرت ابراهیم علیه السلام       

35- فرمایش گهربار و درربار پیامبر مکرم اسلام که می فرماید: (قلیل تؤدی شکره خیر من کثیرٍ لا تطیقه) به کدام گزینه اشاره دارد؟

ب- مال اندک که انسان شکرش را بجا آورد از مال فراوان که حقش را ادا نکند بهتر است.

36- باتوجه به حدیث شریف امام صادق علیه السلام که می فرماید: (ایّاکم آن یسأل أحدٌ منک ربه شیئاً من حوائج الدنیا و الآخره حتّی یبدأ بالثناء علی الله و المدحه له و الصلاه علی النبی و آله ثمّ الاعتراف بالذنب و التوبه ثم المساله) کدام گزینه غلط است؟

د- فرق نمی کند که اعتراف به گناه به درگاه خدا باشد یا نزد دیگران.

37- باتوجه به دو حدیث گهربار از وجود مقدس پیامبر عظیم شأن اسلام صلی الله علیه و آله که در زیر آمده است کدام گزینه درست است؟ (من احبّ ان یستجاب دعاوه فلیطیب مطعمه و مکسبه)(ولتامرن بالمعروف و لتنهن عن المنکر او لیسلطن الله شرارکم علی خیارکم فیدعوا خیارکم فلا یستجاب لهم)

الف- غذای حلال، شغل و کار حلال و امر به معروف و نهی از منکر شرط استجابت دعاست.

38- (و انک فی قلعه و دار بلغه و طریق الی الآخره) کدام گزینه درست است؟

ب- قلعه منظور دنیاست یعنی هر لحظه ممکن است از آن کوچ کنی و به عالم آخرت بروی.

39- کدام گزینه در مورد عبارت زیر درست است؟

(و انّ الدار الآخره لهی الحیوان)

ج- عبارت فوق آیه قرآن است به معنی سرای آخرت حیات و زندگی واقعی است.

40- باتوجه به فراز زیر از سخنان نورانی امام العارفین اسد الله الغالب علی ابن ابیطالب علیه السلام کدام گزینه درست نیست؟

( و ایّاک ان تغترّ بما تری من اخلاد اهل الدنیا الیها و تکالبهم علیها فقد نبّاک الله عنها و نعت هی لک عن نفسها تکشّفت لک عن مساویها)

د- مواظب باش که دنیا خودش را برای تو زینت داده و قصد فریب تو را دارد.

41- کدام گزینه باتوجه به عبارت زیر غلط است؟

(فانّما اهلها کلاب عاویه و سباع ضاریه یهرّ بعضها علی بعضٍ و یا کل عزیزها ذلیلها و یقهر کبیرها صغیرها نعم معقّله و اخری مهمله)

د- و تنها یک گروه هستند که از قید و اسارت دنیا آزاد هستند و اسیر جنایتکاران و ظالمان عالم نیستند و در صراط مستقیمند.

42- باتوجه به این فراز از فرمایش امام علیه السلام که می فرماید: (و اکرم نفسک عن کل دنیّه و ان ساقتک الی الرغائب فانّک لن تعتاض بما تبذل من نفسک عوضاً) کدام گزینه درست است.

الف- از تن دادن به پستی ها دوری کن هر چند به خواسته های دنیایی دست یابی چرا که آنچه از شخصیت خود از دست می دهی بهای مناسبی به دست نمی آوری.

43- امام علی علیه السلام در این فراز از سخنان گهر بار خود که می فرماید : (( و تلافیک ما فرط من صمتک أیسر من ادراکک ما فات من منطقک )) به کدام گزینه ما را رهنمون می فرماید ؟

الف -  سکوت       

44- کدام گزینه درست نیست ؟

د - (( قارن أهل الخیر تکن منهم و باین أهل الشر تبن عنهم ))  : سعی کن که به اهل خیر کمک کنی و از بدکاران متنفر باشی .

45 -کدام گزینه غلط ترجمه شده است ؟

ج - (( ولن لمن غالظک فانه یوشک أن یلین لک ))  : هرگز باکسی که باتو خشونت می ورزد امید خیرو برکت نداشته باش

46 - کدام گزینه از این فرمایش گهر بار امام که می فرماید (( فارفض الدنیا فان حبّ الدنیا یحمی و یصمّ و یبکم و یذّل الرقاب )) برداشت نمی شود ؟

ب - محبت دنیا را رها کن که دل را سخت می کند .

47 - پیامبر عظیم الشان اسلام در حدیث گهر خود که در زیر می آید بر کدام گزینه تاکید دارد ؟

(( کان اذا سافر یقول من کان یسی ء الی جاره فلا یصحبنا لان الجار رفیق ملازم ))         

الف - همسایه نوازی                 

48 - این فرموده‌ی امام علیه السلام در مورد زنان (( وان استطعت الایعرفن غیرک فافعل )) برکدام گزینه تاکید دارد ؟

د - عدم معاشرتهای غیر ضروری زن با مردان نامحرم

49- این وصیت نورانی امام علیه السلام که می فرماید((واجعل لکل انسان من خدمتک عملاً تاخذوه به )) بر کدام گزینه تاکید دارد .

ب - تقسیم کار در مدیریت

50- کدام گزینه در حدیث شریف و نورانی پیامبر عظیم الشان اسلام نیامده است ؟ (( وأما التی فی السفر فبذل الزاد و حسن الخلق و المزاح فی غیر المعاصی ))

ج - پرهیز از شوخی در سفر   

بسمه تعالی

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید :

«بهترین شما کسی است که قرآن را بیاموزد و به دیگران یاد دهد»

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر

برگزار می نماید :

 

سلسله مسابقات قرانی

بصائر 2

 

آزمون تفسیر قرآن کریم

(سوره ی مبارکه ی توبه )

 

مرحله دوم ویژه  برگزیدگان

(منبع آزمون : تفسیر نمونه )

زمان : 14 تیر ماه  1392 ساعت 10 صبح

بوشهر

 

وقت آزمون : 60 دقیقه

تعداد سوالات : 50 سوال

نمره منفی دارد

کلید سئوالات آزمون سوره ی مبارکه ی توبه ویژه برگزیدگان بصائر 2

1-کدام گزینه در مورد سوره مبارکه ی توبه درست نیست؟

. د: اعلام برائت در روز عید فطر و در کنار خانه ی خدا به آگاهی همه رسانده شد.

 

2- باتوجه به آیات شریفه ی: «و أُذانَ من الله و رسوله الی الناسِ یومَ الحجِ الاکبرِ انَّ الله بریءٌ من المشرکین و رسولُهُ فأَن تُبتُم فهو خیرٌ لکم و اِن تولّیتُم فاُعلموا انّکم غیر مُعجزی الله و بشٌر الذین کفروا بعذابٍ الیم* الاالذین عاهدتم من المشرکین ثم لم ینقصوکم شیئاً و لم یُظاهروا علیکم اَحَداً فأتمّوا الیهم عَهدَهُم الی مدّتهِمِ اِنَّ اللهَ یُحِبُّ المتقین» کدام گزینه درست نیست؟

ج: «غیرُ معجزی الله» یعنی خداوند نیازی به تلاش شما ندارد.

 

3- براساس روایات کدام گزینه مفاد اعلام برائت که امیر المومنین علی (ع) مأمور خواندن آن شد؛ نبود؟                          ب: ممنوع بودن ورود مشرکان به مکه            

4-  «خَلَّوا سبیلهم» یعنی:

الف: راه آنان را باز کنید.                       

5- قسمت مشخص شده آیه در کدام گزینه آمده است؟

«کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله الّا الذین عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم اِنّ الله یحبّ المتقین»

.ج: اگر در برابرشما وفادار بودند شما نیز وفادار باشید.

6- ترجمه ی درست آیه ی شریفه ی: «و أن یَظهَروا علیکم لایرقبو فیکم ألّاً و لا ذِمَّهً ...» در کدام گزینه آمده است ؟.

د: اگر بر شما پیروز شوند حرمت خویشاوندی و عهد و پیمان را نگه نمی دارند.

 

7- کدام لغت درست معنی نشده است؟

.د: فوه: فهم

 

8- کدام گزینه نمی تواند از دلایل اصلی آیه شریفه ی: اِنّما یَعمُرُ مساجد الله من آمن بالله و الیوم الآخر و اقام الصلوه و آتی الزکوه و لم یخش الاّ الله فعسی اولئک ان یکونوا من المهتدین» باشد.

د:چون عده ای از مسیحیان و یهودیان با ساخت مساجد تبلیغ آیین خود می کردند.

 

9-ترجمه درست این حدیث شریف و گهربار پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه وآله وسلم که می فرماید:من بنی مسجدا و لو کمفحص قطاه بنی الله له بیتا فی الجنه در کدام گزینه آمده است؟

الف:کسی که مسجدی بنا کند هر چند به اندازه ی لانه مرغی باشد خداوند خانه ای در بهشت برای او بنا خواهد ساخت.

 

10-با توجه به آیه شریفه ی: قل ان کان آباوکم و ابناوکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقتر فتموها و تجاره تخشون کسادها و مساکن توضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یاتی الله بامره و الله لا یهدی القوم الفاسقین کدام گزینه درست نیست ؟.

د:آیه فوق قبل از اعلام برائت از مشرکان نازل شده است.

 

11-ترجمه انزل جنودا لم تروها کدام گزینه است؟

الف:لشکرهایی فرستاد که شما نمی دیدید.

 

12-در آیه ی شریفه ی قاتلوا الذین لا یومنون بالله ولا بالیوم الآخر و لایحرّمون ما حرّم الله و رسوله ولایدینون دین الحق من الذین اوتو الکتاب حتی یعطوا الجزیه عن ید وهم صاغرون منظور از کسانی که به خدا و روز قیامت ایمان ندارند چه کسانی است؟

 ج:یهود و نصاری             

 

13-کدام گزینه در مورد آیه ی شریفه ی: وان جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا درست است؟

الف:سوره مبارکه لقمان درباره پدران ومادران بت پرست.

14-ترجمه ی درست این قسمت از آیه شریفه که می فرماید: ... و ضاقت علیکم الارض بما رحبت ...   در کدام گزینه آمده است؟

ب:زمین با همه وسعتش بر شما تنگ شد..

15-  عیله یعنی؟

   ج:فقر          

 

16- کدام گزینه از آیه ی شریفه ی : وقالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصاری المسیح ابن الله ذلک قولهم بافواههم یضاهون قول الذین کفرو امن قبل قاتلهم الله انی یوفکون بر می آید؟.

د: قرآن مجید در آیه فوق می فرماید اهل کتاب در این انحرافات شبیه بت پرستان پیشین هستند.

 

17-ترجمه درست آیه شریفه در کدام گزینه آمده است:

یوم یُحمی علیهافی نار جهنم فتکوی بها جباههم و جنوبهم و ظهور هم هذا ماکنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون

الف-روزی که آن را در آتش دوزخ سرخ کنند وبا آن بر پیشانی و پهلو و پشتشان داغ نهند]وگویند[این است آنچه برای خود می اندوختید پس بچشید آنچه را می اندوختید.

 

18-منظور از النسیدر آیه ی شریفه : انما النسی زیاده فی الکفر ... چیست؟

  ج:جابجایی ماههای حرام      

19-منظور از انفروا فی سبیل الله کدام گزینه است؟

 ب:در راه خدا جهاد کنید.    .

 

20-منظور از اینکه می فرماید:   . . .و جعل کلمه الذین کفروا السفلی و کلمه الله هی العلیا چیست؟.

د:خداوند توطئه های کفار را درهم شکست و نور خدا همه جا آشکار گشت.

21- «اثا قلتم الی الارض» در سوره مبارکه توبه کنایه از چیست؟

ج: تمایل به ماندن در وطن و شرکت نکردن در جهاد   

 

22- کدام گزینه درست معنی نشده است؟

الف: عَرَضَاً قریبا: مسافت نزدیک

 

23- کدام گزینه در مورد آیه ی شریفه ی: «لا یستأذنک الذین یؤمنون بالله و الیوم الاخر أن یجاهدوا باموالهم و انفسهم» درست است؟

ج: آیه فوق مدح مؤمنین است.            

 

24- منظور از «احدی الحسنیین» در آیه شریفه: «قل هل تربّصون بنا الاّ احدی الحسنیین و نحن نتربّص بکم ان یصیبکم اللهُ بعذابٍ من عندِهِ اَو بایدینا فتربّصوا اِنّا معَکم متربّصون» کدام گزینه است؟

ب: پیروزی یا شهادت

 

25- کدام گزینه درست معنی نشده است؟

.د: غارم: پیروز

 

26- کدام گزینه ترجمه درست قسمت پایانی آیه شریفه: «و یحلفون بالله انّهم لمنکم و ما هم منکم و لکنّهم قومُ یفرقون» می باشد.

الف: آنان قومی هستند که می ترسند.            .

 

27- کدام گزینه درست نیست؟.

د: منظور از «مُؤلَّفهِ قلوبهم» در آیه مصارف زکات این است که مسلمانان می توانند برای ایجاد محبت و الفت
بین خود و بستگان خویش از زکات استفاده کنند و به یکدیگر هدیه بدهند چرا که این امر باعث تألیف قلوب بین مؤمنین شده و پیوند آنان را محکم می کند.

 

28- طبق فرموده امام صادق (ع) کدام گزینه از نشانه های منافق است؟

ج: خیانت در امانت دروغ تخلف در وعده    

 

29- کدام گزینه در مورد آیه شریفه: «الذین یلمزون المطّوّعین من المؤمنین فی الصدقات و الذین لایجدون الاّ جهدهم فیسخرون منهم سخراللهُ منهم و لهم عذابٌ الیم» درست نیست؟

د: آیه شریفه به طور جداگانه به کمک مالی و تجهیزاتی اشاره کرده است.

 

30- منظور از «مخلّفون در آیه ی شریفه: «فرح المخلّفون بمقعدهم خلاف رسول الله ...» کدام گزینه است؟

الف: کسانی که در جنگ تبوک شرکت نکردند. .

31- «اُولوا الطّول» به چه معنی است؟

الف: ثروتمندان  

32- باتوجه به آیه شریفه: «وجاء المعذّرون من الاعراب لِیُؤذن لهم و قعد الذین کذبوا الله و رسولَهُ ...» منظور از «معذّرون» چه کسانی است؟

ب: کسانی که برای شرکت نکردن در جهاد عذر و بهانه واقعی داشتند.

33- «... ما علی المحسنین من سبیل ...» یعنی؟

ج: برای نیکوکاران راه سرزنش وجود ندارد.     .

34- «نَبَّأَنا» یعنی؟

الف: خبر داد ما را   

 

35- کدام گزینه درست معنی نشده است؟

د:یتخدما ینفق قربات عندالله و صلوات الرسول:آنچه را که انفاق می کنند باعث شهادت در راه خدا و پیروزی پیامبر می دانند.

36-این آیه می فرماید ما فرمان نبوت را در کودکی به او دادیم: «و آتیناه حکم صبیا»  در شان کدام پیامبر است؟

ج:حضرت یحیی          

37-با توجه به آیه شریفه: «خذ من اموالهم صدقه تطهّرهم و تزکّیهم بها وصلّ علیهم ان صلاتک سکن لهم والله سمیع علیم » کدام گزینه درست نیست؟

الف:آیه به خمس وزکات اشاره کرده است.                                

38-کدام گزینه مفهوم این حدیث گهربار پیامبر عظیم الشان اسلام است که می فرماید:

«ان الصدقه تقع فی ید الله قبل ان تصل الی ید السائل»

ب:صدقه ای که به نیازمند می دهیم در واقع به خداوند داده ایم.

39-آیه شریفه: « و آخرون مرجون لامر الله اما یعذبهم و اما یتوب علیهم و الله علیم حکیم »به کدام گزینه اشاره دارد؟.

ب:اینان نه عمل صالحه ی روشنی دارند و نه چنان آلوده و منحرفند.

40-منافقان مسجد خود را که بعد از نزول آیه مبارکه107 توبه به «مسجد ضرار» معروف شد در مقابل کدام مسجد پیامبر بنا کردند؟

الف:مسجد قبا               

41-با توجه به آیات: «لا تقم فیه ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیه فیه رجال یحبون ان یتطهروا والله یحب المطهرین*افمن اسس بنیانه علی تقوی من الله و رضوان خیرام من اسس بنیانه علی شفا جرف هار .....  »   کدام گزینه درست است؟

. ب:«شفا »به معنی لبه می باشد

42-«یَقتلون و یقُتلون»  یعنی ؟.

ج:می کشند و کشته می شوند

 

43-این قسمت از آیه که می فرماید:  «  فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به»    در شان چه کسانی است؟

الف:مومنانی که با مال و جان خود در راه خدا جهاد کردند.       

44-« السائحون»  به کدام معنی نیامده است؟

   د:شناگران

45-  «....ان ابراهیم لاواه حلیم» یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام:

ج:بسیار خاشع و بردبار بود.

 

46-مفهوم آیه شریفه: « و ما کان لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون ان الله بکل شی علیم »  در کدام گزینه آمده است؟

 ب:خداوند نسبت به همه اتمام حجت می کند.

47- «  وضاقت علیهم انفسهم » یعنی؟

الف:جایی در وجود خویش برای خود نمی یافتند اشاره به سه نفری که از جهاد خودداری کرده بودند.

48-«وظنوا ان لاملجا من الله الیه»:

ج:ویقین پیدا کردند که پناهگاهی از خشم خدا جز از طریق بازگشت به سوی او نیست.

49-قسمت مشخص شده آیه به کدام گزینه اشاره دارد؟

 « ما کان لاهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله و لایرغبوا بانفسهم عن نفسه...»

الف:حق ندارند حفظ جان خود را بر حفظ جان پیامبر مقدم دارند

50-کدام گزینه درست معنی نشده است؟

د:«قاتلوا الذین یلونکم من الکفار»: بجنگید با کسانی از کفار که به شما خیانت می کنند.

 

1 امیر المؤمنین علی علیه السلام امام اول شیعیان عالم در خطبه 193 نهج البلاغه در عبارت « نُزِّلَت أنفُسُهُم مِنهُم فِی البَلاءِ کَالَّتی نُزِّلَت فِی الرَّخاء» بر کدام گزینه تاکید دارد؟

ب) متقین چون به مقام رضا رسیده اند در هر حال صابرند.

2 با توجه به عبارت: « ولولا الاجلُ الَّذی کَتَبَ اللهُ عَلَیهِم لَم تَستقرَّ ارواحُهُم فی أَجسادِهِم طرفةَ عینٍ شوقاً الی الثوابِ و خوفاً مِن العِقاب» کدام گزینه درست است؟

الف)پرهیزگاران راستین چنین اند. عشق به ثواب از یک سو و خوف از عقاب از سوی دیگر روح ناآرام آنها را به جهان دیگر جذب می کند ولی اجلی که خداوند برای آنان مقدر ساخته آنان را از این امر باز می دارد.

3- با توجه به عبارت «عَظُمَ الخالِقُ فی أَنفُسَهُم فَصَغَرَ ما دونه فی أَعیُنِهم» کدام گزینه درست است؟

ج ـ چون خداوند در نظر آنان بزرگ است غیر خدا در چشم آنان کوچک است.

4 عبارت «فهم و الجنّةً کمن قد  رآها، فَهُم فیها مُنعَّمون و هم و النّارُ کمن قد رآها فهم فیها مُعَذَّبون» به کدام گزینه

 اشاره دارد؟

  د ـ مراحل بالای ایمان و یقین پرهیزکاران

5 در عبارت «قُلوبهم محزونةٌ و شرورهم مأمونه و أجسادُهُم نَحیفةٌ و حاجاتهم خفیفةُ و أنفُسُهُم عفیفة صَبروا ایاماً قصیرةً اعقبتهم راحةً طویلةً تجارةٌ مربحةٌ یَسَّرَها لَهُم رَبَّهُم أرادتهُمُ الدنیا فلم یریدوها و أَسَرَتهم ففدوا أنفسهم منها» به کدام گزینه به طور کامل اشاره نشده است؟

  د ـ  دنیاگریزی و همت والا

6 جای خالی عبارت زیر را کدام گزینه پر می کند؟

أمّا اللیل فصافّون اقدامهم  ................... لاجراء القرآن

الف ـ تالین                    

7 - «و حزماً فی لینٍ» یعنی؟

    ب ـ دوراندیشی همراه با نرمخویی     

8 عبارت «فهم حانونَ علی اوساطهم» به کدام گزینه اشاره دارد؟

ج ـ رکوع پرهیزکاران                                           

9 - «قصداً فی غِنیً و تجمُّلاً فی فاقةٍ» یعنی؟

ب ـ پرهیزکاران در توانایی میانه رو و در فقر شکوه و شکایت ندارند.

10 «إِنِ استَصعَبَت علیه نفسه فیما تکرهُ لم یُعطِهَا سُؤلَهَا فیما تُحِبُّ» یعنی؟

الف ـ پرهیزکاران اگر نفس در کارهای مشکل یاریشان نکند از آنچه دوست دارد محرومش می کنند. 

11 - «قُرَّةً عینِهِ فیما لا یزول و زهادته فیما لا یبقی» یعنی؟

ب ـ پرهیزکاران علاقمند به آخرت و بی اعتنا به دنیا هستند.

12 - «منزوراً اَکلهُ» یعنی؟

ج ـ غذای پرهیزکاران کم است                               

13 - «یعترف بالحقِّ قبلَ أن یُشهَدَ علیه» یعنی؟

د ـ انسان پرهیزکار پیش از آنکه شاهدی بر ضدش اقامه شود اعتراف به حق می کند.

14 کدام گزینه درست ترجمه نشده است؟

الف ـ لا یُضِیعُ ما استُحفِظَ: بواسطه امانتداری ضایع نمی شود

15 منظور امام از عبارت «أهکذا تَصنَعُ المواعظُ البالغه بَأهلها» کدام گزینه است؟

ج ـ اثر نمودن موعظه بر دلهای آماده

 

16 ویژگیهای اشاره شده در این فرمایش گهربار امیرالمؤمنین علی علیه السلام که می فرماید: «یَقولُ فِی الدنیا بقول الزاهِدین و یَعمَلُ فیها بِعَمَل الراغبین» با کدام آیه قرآن نهی شده است ؟

    ب ـ یَا أیُهَا الذیِنَ آمنوا لِمَ تقولُونَ ما لا تفعَلوُن

  17- منظور امام علیه السلام از فرمایش گهربار «یَنهی و لا ینتهی و یَأمر بِما لا یاتِیَ» کدام گزینه است؟

 

د ـ دیگران را از منکر باز می دارد اما خود نهی نمی پذیرد ، دیگران را به خوبی سفارش می کند ولی خودش به آن عمل نمی کند.

18 ترجمه «یُحِبَّ الصالحین و لا یعملُ عملهم و یبغض المذنبین و هو احدهم» در کدام گزینه است؟ (از کسانی مباش که)

الف ـ صالحان را دوست دارد ولی عمل آنان را انجام نمی دهد و گناهکاران را دشمن می شمارد ولی یکی از آنهاست.

19 منظور امام علیه السلام از قسمت مشخص شده عبارت : « یَکرَهُ الموتَ لِکَثرَةِ ذنوبه و یقیمُ علی ما یکره الموتَ من أجلِهِ»

ب ـ به جای توبه به گناهان خود ادامه می دهد.

20 کدام گزینه از این عبارت مولی امیر المؤمنین علی علیه السلام که می فرماید: «یَخافُ علی غَیرهِ بأدنی من ذَنبِهِ و یَرجوا لِنَفسه بأکثَرَ مِن عَمَلِهِ» بر نمی آید؟

د ـ اعمال نیک دیگران هر چند زیاد باشد به نظر او کم می رسد.

21 -  کدام گزینه از عبارت: «إِن عَرَضَت لهُ شهوةٌ أَسلَفَ المعصیة و سَوَّفَ التوبةَ و إِن عَرَتهُ محنةً انفرجَ عن شرائِطِ الملّةِ» بر نمی آید؟

    د ـ ذلت در سختی ها

22 این عبارت امیر المؤمنین علی علیه السلام امام اول شیعیان که می فرماید: «ینافِسُ فیما یفنی  و یسامحُفیما یبقی» با کدام گزینه تناسب دارد؟

  ب ـ کلا بل تحبون العاجله و تذرون الآخرةَ                                                                                                   

23 - «یری الغُنمَ مَغرَماً و الغُرمَ مَغنماً»

ج ـ غنیمت را غرامت و غرامت را غنیمت می شمرد.

 

24 - «غرض الاسقام» یعنی؟

 ب ـ هدف بیماریها                                       

 25 - «جموح الدهر» یعنی؟

   د ـ سرکشی دنیا

26 امام علیه السلام در عبارت « و اعرض علیه اخبارَ الماضین و ذَکِّرهُ بما اصاب من کان قبلک ...» انسانها را به چه موضوعی دعوت می کند؟

الف ـ عبرت                

27 - «مُستفادُ الحکمةِ» یعنی؟

ب ـ به دست آوردن دانش              

 28 قسمت مشخص شده این عبارت امیر المؤمنین که می فرماید: «و تَفَهَّم وصیَّتی و لا تَذهَبَنَّ عنکَ صفحاً» در کدام گزینه آمده است؟

الف ـ آن را سرسری نگیر                            

29 کدام گزینه غلط ترجمه شده است؟

  ب ـ بادَرتُ: خودداری کردم          

30 امام صادق علیه السلام در فرمایش گهربار خویش که می فرماید: «علیکَ بالاحداثِ فاِنَّهم أَسرَعُ اِلی کلِّ خیر» بر کدام امر تکیه دارد؟

ج ـ کار فرهنگی بر روی جوانان                                   

31 کدام گزینه به عنوان پیام فرمایش امام علیه السلام که می فرماید: «فَعَرَفتُ صَفوَ ذلک مِن کَدَره وَ نَفعَهُ مِن ضَرَره فَاستَخلَصتُ لک من کلِّ امرٍ نخیلهُ و توخَّیت لک جمیلهُ و صرفتُ عنک مجهولهُ» اهمیت  کمتری دارد؟

د ـ تلاش و کوشش

32 - «قَصدُ السبیل» یعنی؟

الف ـ جاده ای که انسان را به مقصد می رساند                      ب ـ در پیش گرفتن اعتدال

33 کدام گزینه غلط ترجمه شده است؟

  د ـ جدیب: منزل پر آب و علف

34 کدام گزینه از عبارت زیر از امیر المؤمنین علی علیه السلام بر می آید؟

« و لا تقل  ما لا تعلم و ان قلَّ ما تعلم و لا تَقُل ما لا تُحِبُّ ان یقال لک»

الف ـ آنچه را بر خود نمی پسندی بر دیگران نپسند 

و گزینه"ج"

35 - «استودِعِ الله دینک و دنیاک» یعنی ؟

 ب ـ دین و دنیای خود را نزد خداوند به امانت بگذار

36 رعایت نکردن این دستور امیر المؤمنین علی علیه السلام امام اول شیعیان عالم که می فرماید: «ایَّاکَ و التَّغایُر فی غیر موضع غیرةٍ» انسان را به چه گناهی می کشاند؟

   ج ـ سوءظن                    

37 موضوع کدام گزینه با بقیه تناسب کمتری دارد؟

   د ـ ایَّاک اَن تَذکُرَ من الکلام ما یَکونُ مضحکاً و إِن حکیتَ ذَلِک عَن غَیرکَ          

38 کدام گزینه ترجمه درست این فرمایش امیر المؤمنین است که می فرماید: «مَن تَرَکَ القَصدَ جارَ»

الف ـ کسی که میانه روی را ترک کند از راه حق منحرف می شود.

39 کدام گزینه با این فرمایش امیر المؤمنین تناسب دارد: «وَ لِن لِمَن غالظک فانَّهُ یُوشِکُ اَن یلینَ لک»

ج ـ از محبت خارها گل می شود.                                .

40 - امیر المؤمنین علی علیه السلام در فرمایش گهربار «من اَکثَرَ أَهجَرَ» به چه امری، امر یا نهی می کند؟

  ب ـ پرهیز از پرحرفی

41 کدام گزینه درست ترجمه شده است؟

 د ـ مسیم: کسی که حیوانات را به چرا می برد

 

42 - «ایّاکَ اَن تَغتَرَّ بما تری من اخلادِأهلِ الدنیا اِلیها و تکالبهم علیها» یعنی؟

الف ـ فرزندم اگر می بینی عده ای بشدت به دنبال دنیا هستند و مثل سگان با هم برای جیغه دنیا دعوا دارند تو سعی کن مثل آنان نشوی.

43 - «اِنَّکَ طریهُ الموت» یعنی؟

  ب ـ مرگ پیوسته در تعقیب توست

44 این فرموده امام علیه السلام «ولم یُنَاقِشکَ بالجریمة» به کدام گزینه اشاره دارد؟   

ج ـ لطف خداوند نسبت به گناهکاران                     

45 کدام گزینه آیه قرآن نیست؟

  د ـ فلیس بعد الموت مستعتبٌ و لا الی الدنیا منصرف   

46 - «صُومُوا تَصِحُّوا» یعنی؟

 د ـ روزه بگیرید تا سالم باشید 

47 - « و أَنَّ المُبتلی هو المعانی» یعنی؟   

الف بیماری دهنده همان شفابخش

48 منظور امیر المؤمنین از «والاقتصارُ علی ما فرضه الله علیک» چیست؟

 ب ـ اکتفا کردن به واجبات

49 امیر الؤمنین کدام ویژگی را در مورد خود بیان نکرده است؟

   ب ـ اسیر الموت

50 برادر و خواهر ایمانی، بیش از پنجاه شبکه  وهابی علیه اعتقادات ما بخصوص موضوع امامت فعالیت شبانه روزی

دارند شما تا چه اندازه حاضرید با خداوند و پیـامبر و ائمه معصومین پیمان ببندید که تا زنده اید در راستای احیـای امر

 این عزیزان تلاش کنی؟

الف ـ من تا حدی که به اموال و جان و آسایش خود و خانواده ام آسیبی نرسد تلاش می کنم.

ب ـ  ـ من تا جایی که به  جان و آسایش خود و خانواده ام آسیبی نرسد تلاش خواهم کرد.

ج ـ من تا جایی که به جان خودم آسیبی نرسد تلاش خواهم کرد.

د ـ من با جان و مال و آبرو و خانواده خود در راه آنها تلاش خواهم کرد.