مدیرکل

ارتباط با مدیرکل

 

نام و نام خانوادگی: دکتر فاطمه کرمپور

مدرک تحصیلی: دکترای زبان شناسی 

مسئول دفتر: سرکار خانم فهیمه مسگر

شماره تماس مستقیم دفتر: 33322559

شماره فاکس: 33328142

پست الکترونیکی: boushehr.ershad@yahoo.com

ملاقات عمومی: روز دوشنبه ساعت 8 الی 12