• دانلود گزارش سه ماهه-93

عنوان فایلاندازه 
گزارش عملکرد شهریور ماه 1394 اداره فرهنگ وارشاد اسلامی دشتستان 16.4 KB
گزارش عملکرد مرداد ماه 1394 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دشتستان 13.4 KB
گزارش عملکرد تیرماه 1394 اداره فرهنگ وارشاد اسلامی دشتستان 15.9 KB
گزارش عملکرد خرداد 1394 اداره فرهنگ وارشاد اسلامی دشتستان 17.3 KB
گزارش عملکرداردیبهشت 1394 اداره فرهنگ وارشاد اسلامی دشتستان 16.4 KB
گزارش عملکرد فروردین 1394 اداره فرهنگ وارشاد اسلامی دشتستان 16.7 KB
گزارش عملکرد دیماه 1393 اداره فرهنگ وارشاد اسلامی دشتستان 32.5 KB
گزارش بهمن ماه 1393اداره فرهنگ وارشاد اسلامی دشتستان 1393 38, KB
گزارش اسفند ماه1393 اداره فرهنگ وارشاد اسلامی دشتستان 1393 24, KB
گزارش برنامه های اجراشده آبانماه 1393 37.5 KB
گزارش برنامه های اجراشده مهرماه 1393 37.5 KB
گزارش سه ماهه دوم سال 1393 41.5 KB
گزارش سه ماهه اول سال 1393 ارشاد دشتستان 47, KB
برنامه های پیشنهادی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی دشتستان سال 1393 390.5 KB
گزارش عملکرد سه ماهه سوم سال 1392 - ارشاد دشتستان 42, KB
برنامه های پیشنهادی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی دشتستان در سال 1392 53, KB
گزارش عملکرد سه ماهه دوم سال1392- ارشاد دشتستان 39.5 KB
گزارش عملکرد سه ماهه اول سال1392- ارشاد دشتستان 43, KB
نمونه فایل خام گزارش سه ماه شهرستانها 12, KB