ارتباط مستقیم با مدیر و معاونین

نام و نام خانوادگیسمتمشخصاتتصویر
حمیده ماحوزیمدیر کل
تلفن مستقیم: 07733322559
تلفن داخلی: 118
فکس: 07733328142
پست الکترونیکی:
حمیده ماحوزی
عبدالرضا عالی پورمعاونت قرآن و عترت
تلفن مستقیم: 07733320538
تلفن داخلی: 113
فکس: 07733320538
پست الکترونیکی:
عبدالرضا عالی پور
آنیتا مظفریمعاونت فرهنگی
تلفن مستقیم: 07733321177
تلفن داخلی: 127
فکس: 07733321177
پست الکترونیکی:
مظفری
اکبر بردستانیمعاون اداری و مالی
تلفن مستقیم: 07733320536
تلفن داخلی: 122
فکس: 07733320536
پست الکترونیکی:
اکبر بردستانی