ارتباط با روسای ادارات شهرستان

                             مدیران و سرپرستان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرستان های تابع

                                           پیش شماره های استان بوشهر با 077 شروع می شود

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

محل خدمت

خط مستقیم

1

عبدالرضا شنان پور

سرپرست اداره

دشتستان

34244686

2

حمید زارعی

رئیس اداره

دشتی

35325084

3

محمد بری

رئیس اداره

عسلویه

-

4

ابوذر مختارزاده

رئیس اداره

کنگان

37213132

5

محمدعلی بهزادی

سرپرست اداره

تنگستان

35224245

6

علیرضا سبحانی

رئیس اداره

گناوه

33134500

7

غلامرضا ناطقی پور

رئیس اداره

دیر

35426445

8

گل افروز حامدیان

رئیس اداره

جم

37633073

9

زهره محنایی

رئیس اداره

دیلم

33240450