• مجوز دفتر سرپرستی نشریات سراسری

مجوز دفتر سرپرستی نشریات سراسری

1- ارائه تقاضانامه کتبی

2- ارائه معرفی نامه نشریه ( با امضا مدیر مسئول)

3- انعقاد قرارداد بین متقاضی و نشریه ( با امضا مدیر مسئول)

 

4- تصویر صفحه اول شناسنامه متقاضی

5- 4 قطعه عکس 4*6

6- تصویر کارت ملی متقاضی

7- تصویر قرارداد یا سند مالکیت دفتر

8- ارائه مدارک مبنی بر سواد خواندن و نوشتن

9- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

 

زمان گردش کار : یک هفته