• مجوز فروشگاه محصولات فرهنگی

مجوز فروشگاه محصولات فرهنگی

1- ارائه درخواست تأسیس از سوی متقاضی به اداره شهرستان مربوطه

2- تصویر تمام صفحات شناسنامه

3- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

4- تصویر آخرین مدرک تحصیلی

5- تصویر اجاره نامه محل فعالیت یا رونوشت سند مالکیت

6- 4 قطعه عکس 4*3

 

زمان گردش کار : 45 روز