• مجوز تأسیس کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد

مجوز تأسیس کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد

1-      تقاضای کتبی و اولیه امام جماعت و رئیس هیأت امنای مسجد به منظور جلب حمایت های فرهنگی

2-      ساختمان مسجد حتماً باید تکمیل و دارای امام جماعت باشد.

3-      بازدید کارشناسان دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد شهرستان و یا استان از فضاها و امکانات مسجد

4-      تکمیل کاربرگ های 1 الی 5 و برگ ارزشیابی و اساسنامه

5-      تکمیل مدارک اعضاء هیئت مدیره کانون طبق توضیحات

      توضیحات و نحوه تکمیل:

1-   کاربرگ جدول ارزشیابی وضعیت فرهنگی مساجد بایدتوسط رابط محترم دبیرخانه یا رئیس اداره و در حضور امام جماعت یا رئیس هیئت امنای مسجد تکمیل شود.

2-   کاربرگ شماره یک جدول اول توسط رئیس اداره و کارشناس مساجد(رابط محترم دبیرخانه) تکمیل و امضاء     می شود، جدول دوم در همان کاربرگ توسط امام جماعت، رئیس هیئت امناء مسجد و فرمانده پایگاه تکمیل و امضاء می شود و جدول سوم توسط دبیرخانه استان تکمیل خواهد شد.

3-      کاربرگ های شماره 2، 3 و 4 باید ممهور به مهر مسجد باشند.

4-      بخش دوم کاربرگ شماره 3 حتماً باید به تأیید و مهر حوزه علمیه و یا سازمان تبلیغات یا تأیید یک نفر از علمای شهرستان برسد.

5-   در فرم شماره 4 هیئت مدیره کانون تعیین می شوند که فرمانده پایگاه بسیج یا یک نفر با تایید ناحیه مقاومت بسیج باید جزء این اعضاء باشد.

6-   اسامی که در جدول کاربرگ شماره 5 ذکر می شوند باید همان اسامی کاربرگ شماره 4 که به تعداد 7 نفر می باشند ذکر و امضاء نمایند.

7-      کلیه صفحات اساسنامه توسط هیئت مدیره کانون که نام آنها در فرم 4 و 5 آورده شده، امضاء شود.

8-   تمامی اعضاء هیئت مدیره که در کاربرگ شماره 5 ذکر می شوند باید تصویر شناسنامه، کارت ملی، آخرین مدرک تحصیلی، یک قطعه عکس 4×3 و تصویر حکم مسئولیت فرمانده پایگاه بسیج مسجد و یا گواهی تأیید از حوزه بسیج همراه پرونده ارسال نمایند.

9-      مدیر و رابط کانون تعیین شده باید از اعضای هیئت مدیره باشند(کاربرگ شماره 5)

10-    حداقل سن مدیر کانون 25 سال می باشد.

11-  در شهرستان ها مدیر کانون و رابط الزاماً با تحصیلات لیسانس یا حوزوی و در روستاها با تحصیلات حداقل فوق دیپلم انتخاب و تعیین شوند(کاربرگ شماره 5)

12-   پرونده باید در دو نسخه تهیه و به دبیرخانه استان ارسال گردد که بعد از تأئید و مراحل جذب نسخه دوم به کانون تحویل خواهد شد

13-  در انتخاب هیئت مدیره یا هیئت امناء کانون در کاربرگ 4 و 5 سعی شود افراد تحصیل کرده (لیسانس به بالا)(مطابق بند 11) و فعال مجموعه فرهنگی مسجد باشند.

14-   نام پیشنهادی برای کانون فرهنگی و هنری به ترتیب اولویت 1 تا 5 در کاربرگ شماره 5 ذکر شود، دقت شود نام پیشنهادی در شهرستان تکراری نباشد.

15-   تکمیل مشخصات مسجد در حاشیه کاربرگ الزامی است.

16-  لازم به ذکر است آدرس دقیق پستی مسجد در کاربرگ یک و کلیه اعضاء در کاربرگ 5  با شماره تماس همراه و ثابت(خصوصاً امام جماعت محترم مسجد، رئیس هیئت امناء، مدیر و رابط کانون)ذکر شوند.

17-   دقت شود فرم ها بدون خط خوردگی و لاک گرفتگی باشند و با خط خوانا تکمیل شوند.