• مجوز کارت خبرنگاری

 

مجوز کارت خبرنگاری

1- ارائه تقاضانامه کتبی

2- تکمیل فرم‌های مربوطه

3- تصویر آخرین مدرک تحصیلی

4- تصویر تمام صفحات شناسنامه متقاضی

5- 4 قطعه عکس 4*3

6- ارائه گواهی سابقه کار در زمینه خبرنگاری

7- ارائه گواهی آموزشی در صورت گذراندن دوره مذکور

8- ارائه گواهی سابقه کار در صورت داشتن بیش از 10 سال سابقه در زمینه خبری

9- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

                                                  

زمان گردش کار : یک هفته