• مجوز موسسات فرهنگی هنری

 

مجوز موسسات فرهنگی هنری

1- تقاضای تاسیس با ذکر دلایل توجیهی یا ارائه صورت جلسه تاسیس موسسه فرهنگی

2- یک نسخه برابر با اصل از تصویر تمام صفحات شناسنامه

3- تصویر برابر با اصل مدرک کارشناسی یا بالاتر یا معادل آن

4- تصویر برابر با اصل گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم

5- اصل پاسخ استعلام دادگستری و یا اصل گواهی عدم سوءپیشینه

6- شش قطعه عکس 4*3 جدید

7- یک نسخه اساسنامه

8- صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره

9- دو نسخه پرسشنامه مشخصات فردی تکمیل شده توسط اعضاء

10- مستندات سوابق فعالیت‌های فرهنگی و هنری

11- برگه‌های پاسخ استعلام از مراکز و محل کار متقاضیان

 

زمان گردش کار : 4 ماه