• مجوز نشریه الکترونیکی

مجوز انتشار نشریه الکترونیکی

1- ارائه تقاضای کتبی

2- 7 قطعه عکس 4*3

3- تصویر برابر با اصل مدرک کارشناسی یا بالاتر

4- سه نسخه تصویر برابر با اصل تمام صفحات شناسنامه متقاضی

5- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

6- ارائه گواهی عدم سوءپیشینه و عدم اعتیاد

7- ارائه گواهی سابقه کار مطبوعاتی در صورت دارابودن

8- متأهل و داشتن 25 سال تمام

 

زمان گردش کار : 2ماه