• مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد سینمایی

مجوز تأسیس آموزشگاه آزاد سینمایی

1- 10 قطعه عکس 4*3

 2- گواهی تأییدیه اماکن و عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد

3- تصویر از تمام صفحات شناسنامه

4- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

5- تصویر مدرک کارشناسی مرتبط با سینما.

6- اعلام برنامه‌های آموزشی شامل طرح درس مصوب رشته‌های مختلف آموزش سینمایی ـ منابع آموزشی ـ مدت دوره ـ سیستم نمره دهی ـ ساعات آموزشی ـ تجهیزات و امکانات لازم ـ  اساتید ـ پایان دوره.

7- برگ مدرسان دارای مدرک کارشناسی سینما یا هنر یا در صورت نداشتن مدرک دانشگاهی، مرکز مربوطه باید صلاحیت علمی و تدریس آن‌ها را تأیید کند.

8- متأهل و حداقل سن 25 سال

9- معرفی مدیر آموزش در صورتی که متقاضی مدرک کارشناسی مرتبط با رشته‌های سینمایی و هنری را نداشته باشد

10- داشتن تصویر مدارکی دال بر احراز سابقه فعالیت فرهنگی ـ هنری و سینمایی

 

زمان گردش کار : 2 ماه و نیم