• تاریخچه روز نامه نگاری

روزنامه‌نگاری در ایران  

 در ایران تاریخچه‌ای دیرینه دارد شروع این صنعت از دربار شاهان قدیم بوده ‌است و متضمن اخبار مربوط به دربار و خصوصاً شخص پادشاه بوده ‌است. بنابراین می‌توان روزنامه‌نگاری در ایران را به فصل روزنامه‌نگاری در باستان و روزنامه‌نگاری در عصر معاصر تقسیم کرد.کلمه روزنامه در زبان فارسی درای ریشه‌ای قدیمی است و در برخی از کتاب‌های سده‌های نخست اسلامی این واژه با شکل" روزنامجه "دیده می‌شود. در دوران فتحعلی‌شاه، محمدشاه و اوان پادشاهی ناصرالدین شاه، اصطلاح «کاغذ اخبار» مورد استفاده مردم بوده‌است ولی به مرور زمان روزنامه به معنای قدیم بکار رفته و اصطلاح «کاغذ اخبار» متروک شده‌است.