واحدهای داخلیامور سینمایی

امور سینمایی

مدیریت محترم امور سینمایی: جناب آقای عبدالرسول جمالی

شماره تلفن: 33320538

شماره فکس: 33320537

ایمیل: boushehr.ershad@yahoo.com

آدرس: بوشهر _ میدان قدس _ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر

کدپستی: 7514613383